1 de 7
(Foto: El Comercio)
(Foto: El Comercio)

2 de 7
(Foto: Huancavilca)
(Foto: Huancavilca)

3 de 7
(Foto: Afición Central)
(Foto: Afición Central)

4 de 7
(Foto: Studio Fútbol)
(Foto: Studio Fútbol)

5 de 7
(Foto: Fútbol Ecuador)
(Foto: Fútbol Ecuador)

6 de 7
(Foto: Tera Deportes)

(Foto: Tera Deportes)

7 de 7
(Foto: Bendito Fútbol)

(Foto: Bendito Fútbol)


No te pierdas